BIO-MONITOR

De wet BIO vereist dat de school bekwaamheidsdossiers bijhoudt van het onderwijzend personeel. In een later stadium geldt dit ook voor het onderwijs ondersteunend personeel. Dit dossier bevat getuigschriften en diploma’s, gespreksverslagen van functioneringsgesprekken en de hierop gebaseerde plannen.

Verder is het mogelijk een competentieprofiel van de betreffende medewerker op te stellen en deze eveneens in het dossier op te bergen. Het vaststellen van het competentieprofiel kan eenvoudig gebeuren, door het invullen van vragenlijsten. Het invullen van de vragenlijsten kan gebeuren door:

Hierdoor ontstaat een 360 graden meting. Het is overigens niet noodzakelijk alle categorieën respondenten vragenlijsten in te laten vullen om een competentieprofiel te kunnen genereren.

Welke competenties

De competenties waarop de docent beoordeeld wordt zijn:

• Interpersoonlijke competentie.
• Pedagogische competentie.
• Vakinhoudelijke didactische competentie.
• Organisatorische competentie.
• Competent in samenwerken in een team.
• Competent in samenwerken met de omgeving.
• Competent in reflectie en ontwikkeling.

Het aantal competenties is door de organisatie zelf uit te breiden of te beperken. Voor andere doelgroepen als docenten (bijvoorbeeld leidinggevenden of onderwijs ondersteunend personeel zijn eventueel andere competenties te benoemen.

In grafieken worden de competentieprofielen weergegeven, waarbij de profielen van de verschillende groepen die de vragenlijsten hebben ingevuld ‘naast elkaar kunnen worden gelegd’. Tevens is een ontwikkelingstraject weer te geven, waarbij profielen van verschillende jaren worden weergegeven.

In een geautomatiseerde omgeving kunnen de getuigschriften en diploma’s als PDF-bestanden worden opgeslagen. Verslagen van de (functionerings)gesprekken kunnen rechtstreeks in de omgeving worden ingevoerd of wanneer dit in een tekstverwerker als Word wordt gedaan als bijlagen worden opgeslagen. Uiteraard is dit alles uitprintbaar.

Bij het plannen van een afspraak worden er standaard emails verzonden naar de betrokkenen (docent zelf, leidinggevende en eventuele invullers van vragenlijsten). Deze emails zijn voor alle betrokkenen ‘een email op maat’, waarbij de inhoud van de email door de organisatie zelf is aan te passen. Steeds is terug te zien welke invullers de vragenlijst al hebben ingevuld en welke nog niet. Tevens is steeds met één druk op de knop een actuele stand van zaken op te vragen hoe de organisatie er voorstaat met betrekking tot de gesprekscyclus.

Bij de score wordt tevens aangegeven bij welke vragen de betrokken docent door de verschillende invullers het hoogst en het laagst is beoordeeld. In de praktijk blijkt dit een prima input te zijn voor een persoonlijk ontwikkelplan.

Andere functionaliteit systeem

Kernwaarden schoolplan

In de vragenlijsten die bestemd zijn voor de bekwaamheidsdossiers zitten ook veel vragen die een beeld geven over de kerncompetenties zoals de school die wellicht in haar schoolplan heeft opgenomen. Deze competenties kunnen bijvoorbeeld zijn:

• Een stimulerend pedagogisch klimaat.
• Leren is een actief en sociaal proces.
• Leerling dragen medeverantwoordelijkheid.
• Optimale leeropbrengsten.
• Samenhang binnen het onderwijsprogramma.

Vragen uit de vragenlijsten die bestemd zijn voor de bekwaamheidsdossiers en die gebruikt kunnen worden voor de kerncompetenties uit het schoolplan zullen automatisch hiervoor gebruikt worden. Daarnaast zijn andere vragenlijsten toe te voegen die een beeld geven met betrekking tot de kerncompetenties uit het schoolplan.

Daarnaast kunnen door de organisatie verschillende afdelingen met elkaar vergeleken worden en kunnen eigen vragenlijsten aan de BIO-Monitor worden toegevoegd (bijvoorbeeld een soortgelijke vragenlijst voor onderwijs ondersteunend personeel).